Konferenz der Theologischen Ausbildungsstätten des Internationalen Lutherischen Rates

Date/Time
11.10.2016–13.10.2016

Location
LEUCOREA, Auditorium maximum

Categories


SELK
Kontakt: Dr. Andrea Grünhagen (Assistentin im Kirchenbüro)
Schopenhauerstr. 7
30625 Hannover

Postfach 69 04 07
30613 Hannover
Tel.: 0511/538898-66
Fax: 0511/55 15 88
E-Mail: gruenhagen@selk.de

http://www.selk.de/